ELFO PUCCINI

ma 01/10
me 02/10
gi 03/10
ve 04/10
sa 05/10
vedi scheda Elfo Puccini
vedi scheda sala Shakespeare
do 06/10
vedi scheda sala Shakespeare
lu 07/10
vedi scheda Elfo Puccini – DanceHaus
ma 08/10
vedi scheda Elfo Puccini
me 09/10
vedi scheda Elfo Puccini
gi 10/10
vedi scheda Elfo Puccini
ve 11/10
sa 12/10
vedi scheda Elfo Puccini
vedi scheda Elfo Puccini
vedi scheda Elfo Puccini – DanceHaus
do 13/10
vedi scheda Elfo Puccini
vedi scheda Elfo Puccini – DanceHaus
lu 14/10
ma 15/10
me 16/10
gi 17/10
ve 18/10
vedi scheda galleria del foyer
20:30 sala Shakespeare
sa 19/10
10:00-18:30 sala shakespeare
14:30 e 18:00 Spazio Oberdan
20:30 sala Shakespeare
do 20/10
16:00 sala Shakespeare
lu 21/10
ma 22/10
vedi scheda Foyer sala Fassbinder
19:30 sala Bausch
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
me 23/10
19:30 sala Bausch
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
gi 24/10
19:30 sala Bausch
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
ve 25/10
19:30 sala Bausch
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
sa 26/10
12:00 - 24:00 elfo puccini
19:30 sala Bausch
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
do 27/10
15:00 sala Bausch
16:00 sala Shakespeare
16:30 sala Fassbinder
lu 28/10
ma 29/10
19:00 sala Bausch
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
me 30/10
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
gi 31/10
20:30 sala Shakespeare
21:00 sala Fassbinder
.