ELFO PUCCINI

ma 01/06
me 02/06
gi 03/06
ORARI: VEDI SCHEDA Spazio Oberdan
ve 04/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
ORARI: VEDI SCHEDA Spazio Oberdan
sa 05/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
ORARI: VEDI SCHEDA Spazio Oberdan
do 06/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
ORARI: VEDI SCHEDA Spazio Oberdan
lu 07/06
ma 08/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
me 09/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
gi 10/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
ve 11/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
sa 12/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
do 13/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
lu 14/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
ma 15/06
10:30 sala Shakespeare
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
21:00 sala Bausch
me 16/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
gi 17/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
ve 18/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
sa 19/06
ORARI: VEDI SCHEDA luoghi vari
21:00 sala Fassbinder
do 20/06
lu 21/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
ma 22/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
me 23/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
gi 24/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
ve 25/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
sa 26/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
do 27/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
16:00 sala Bausch
21:00 sala Shakespeare
lu 28/06
ma 29/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
me 30/06
ORARI: VEDI SCHEDA LUOGHI VARI
ORARI: VEDI SCHEDA sala Fassbinder
21:00 sala Shakespeare
.